MR & GMR

Wat is de Medezeggenschapsraad?
Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is erg belangrijk voor onze school. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad, kortweg MR. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van De Wingerd.


Wat doet de MR?
De MR buigt zich over voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:
- Onderwijs: visie op onderwijs, pedagogisch klimaat van de school, verbeteringen en rendement van het onder wijs, bespreken inspectierapport en kwaliteitsonderzoek, schoolgids en schoolplan en ICT.
- Roosterkwesties: vaststellen van vrije dagen, vakanties en jaarrooster.
- Actuele en schoolse zaken: onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn en worden ingebracht door ouders en/of personeel.
- Algemene omstandigheden: veiligheid, welzijn, gezondheid en huisvesting van personeel en leerlingen.
- Financiën: begroting, investeringen en personeelsformatie.


In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen. De leden van de MR worden middels verkiezingen gekozen voor een periode van vier jaar. Men kan zich herkiesbaar stellen.
 

Contact met ouders
De medezeggenschapsraad vindt het contact met de ouders van de kinderen op De Wingerd belangrijk. Uw op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom en bepalen mede het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, neem dan contact op met een van de leden of stuur een e-mailbericht aan info.sbodewingerd@stichting-invitare.nl.
Gemiddeld vergaderen wij 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan van dichtbij ervaren wat de MR doet. 

MR-leden De Wingerd
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Onze stichting Invitare bestaat uit 10 scholen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van deze scholen, hun ouders en hun personeel. Van elke school heeft er een ouder en een personeelslid zitting in dit orgaan. Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor zitting in de GMR van stichting Invitare.

Wat doet de GMR?
In de GMR worden alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of in de meerderheid van de scholen betreft, besproken. De GMR is bevoegd om hierover het bevoegd gezag van de stichting voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:
Jaarlijks verschijnt er een jaarverslag waarin gelezen kan worden waar de GMR het afgelopen jaar mee bezig is geweest, deze is op de website van De Wingerd te vinden. De GMR vergadert 8x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom.